Kampania „Zaufaj mojej wiedzy, jestem Far­maceutą” ma pokazać, że to właśnie far­maceuci, opierający się na aktualnej wiedzy medycznej, są najlepszymi ekspertami w dzie­dzinie farmakoterapii. Zarówno w zakresie in­formacji o produktach leczniczych, wyrobach medycznych, suplementach diety, jak i w sze­roko pojętej – edukacji prozdrowotnej. Taka rola wymaga od farmaceutów korzystania z aktualnych i rzetelnych źródeł informacji oraz stałego podnoszenia kompetencji.

Partnerzy kampanii

W kampanię zaangażowały się różne śro­dowiska ekspertów, takie jak samorząd aptekarski, czyli Okręgowa Izba Aptekar­ska w Warszawie oraz Aktywni Farmaceuci tworzący w sieci merytoryczne i oparte na aktualnej wiedzy wpisy dotyczące bezpie­czeństwa zdrowia pacjenta. Wszyscy razem chcą podkreślać, że wiedza i bezpośredni kontakt z pacjentami w aptekach, to nasz ogromny atut. Pomysłodawcą i inicjatorem kampanii jest firma NutroPharma, wspiera­jąca rzetelny przekaz związany z racjonalną suplementacją.

Przebieg kampanii

W ramach kampanii prowadzone są działa­nia uświadamiające pacjentom konieczność konsultowania wszelkich wątpliwości do­tyczących stosowania różnych produktów wpływających na zdrowie z farmaceutą oraz pokazanie, że odpowiedzialne doradztwo bazuje na rzetelnej i aktualnej wiedzy. Do współpracy zaproszono portale intrnetowe Medonet i Puls Farmacji oraz Radio Kolor. Jako efekt wspólnych działań opublikowa­no cykl wpisów na stronach ambasadorów kampanii, dotyczących różnych zagadnień związanych z rolą farmaceuty i aktualną wie­dzą medyczną. Szukajcie wpisów na stro­nie kampanii: jestemfarmaceuta.pl oraz na blogach Ambasadorów: homeandbaby.pl, matkaaptekarka.pl, mamabezrecepty.pl, zo­siawinczewska.pl, medicamenta.pl, farma­ceutapierwszegokontaktu.pl, whitecoatdad. com/pl

Inicjator kampanii

NutroPharma jest firmą działającą na pol­skim rynku prawie 30 lat i zawsze jej priory­tetem było i jest dobro pacjenta.

Więcej informacji: jestemfarmaceuta.pl

Podobne posty