Farmaceuci są znakomicie wykształconą lecz obecnie mało wykorzystywaną grupą zawodową. W przyszłości ich rola będzie ulegała ewolucji na skutek uruchomienia dodatkowych zaawansowanych usług w aptekach ogólnodostępnych.

Mgr farm. Michał Byliniak, Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Kim jest farmaceuta?

Farmaceuci kończą 5,5-letnie specjali­styczne studia na wydziałach farmaceu­tycznych Uniwersytetów Medycznych. W toku edukacji na uczelni spędzają ponad 10 tys. godzin dydaktycznych i studiują ponad 50 przedmiotów kierunkowych. Dla­tego też nasze wykształcenie pozwala na rozwiązanie większości problemów zwią­zanych z przyjmowaniem, przechowywa­niem oraz jednoczesnym stosowaniem wielu leków, które mogą również wchodzić w interakcje z żywnością. W obszarze far­makoterapii jesteśmy najbardziej kompe­tentną grupą zawodową, a pacjenci darzą nas dużym zaufaniem. Potwierdzają to przeprowadzone badania, które wskazu­ją, że ponad 90 proc. Polaków ufa farma­ceutom, co plasuje nas w ścisłej czołówce najbardziej zaufanych zawodów w Polsce. Podkreślenia wymaga fakt, że farmaceu­ci są również najbardziej dostępnym dla pacjentów przedstawicielem zawodów medycznych. Z badań przeprowadzonych przez Pharmaceutical Group of European Union (PGEU) wynika, że 98% pacjentów może dotrzeć do apteki wynika, że w ciągu 30 minut a aż 58% w ciągu jedynie 5 mi­nut. Oznacza to ogromny niewykorzystany jeszcze w całości potencjał, jaki drzemie w tej grupie zawodowej. W chwili obecnej rola farmaceuty w aptece ogólnodostęp­nej skupia się głównie na dystrybucji leków i wsparciu pacjentów poprzez udzielanie informacji dotyczących farmakoterapii.

Technik farmaceutyczny, a farmaceuta

Należy podkreślić, że tytuł zawodowy „farmaceuta” podlega ochronie praw­nej. Mogą się nim posługiwać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształ­cenie i kwalifikacje zawodowe, a więc co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja, obejmujące sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece i uzyskany tytuł magistra farmacji. Tytuł zawodowy technika farmaceutycznego otrzymywany jest natomiast po ukończeniu dwuletnie­go kształcenia w szkole policealnej (która nie wymaga posiadania matury) oraz od­byciu dwuletniego stażu w aptece ogól­nodostępnej. Dlatego też technik nie jest uprawniony do wykonywania prac zwią­zanych z lekami zawierającymi w swoim składzie substancje bardzo silnie dzia­łające, odurzające oraz psychotropowe, które mogą stanowić zagrożenie dla zdro­wia, a nawet życia pacjenta. Mimo dużych różnic w wykształceniu obydwa zawody są ze sobą bardzo mocno związane. Zada­niem technika jest wsparcie logistyczne farmaceuty w świadczeniu usług farma­ceutycznych na rzecz pacjentów, farma­ceuta stanowi zaś wsparcie merytoryczne dla technika w przypadku pojawiających się w trakcie pracy wątpliwości. Aby mieć pewność, że rozmawiamy z farmaceutą zawsze przy okienku należy spojrzeć na plakietkę osoby, która stoi po drugiej stro­nie „pierwszego stołu”.

Przyszłość

Przyszłością farmaceutów w nadchodzą­cych latach będzie ściślejsze włączenie w proces leczenia. Wzorem rozwiązań z wielu państw europejskich farmaceu­ci będą wspierali pacjentów w leczeniu drobnych problemów zdrowotnych, prze­prowadzaniu przeglądów lekowych czy dodatkowych usług. Ścisła współpraca pacjentów, lekarzy i farmaceutów przyno­si od lat wymierne korzyści dla systemów ochrony zdrowia. Zaangażowanie farma­ceutów bezpośrednio przekłada się na skrócenie kolejek do lekarzy oraz uzyskanie oszczędności, dzięki którym większa liczba pacjentów może być skutecznie leczona. Łatwy dostęp do farmaceuty oraz nasze wykształcenie i doświadczenie są dosko­nałym prognostykiem, jeśli chodzi per­spektywę zmian roli farmaceuty. Zarówno na poziomie aptek ogólnodostępnych jak i zadań farmaceutów w szpitalach.

Podobne posty